ELMŰ szolgáltató

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a villanyoramester.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a villanyoramester.hu domain név alatt működő honlap üzemeltetője, Fábián Group Kft. (1048. Budapest, Bőröndös u. 14; adószáma: 25725504-2-41, e-mail cím:
fabiangroupkft@gmail.com telefonszám: +36-70-943-4372) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Vállalkozás) és a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban Megrendelő) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Megrendelő a szolgáltatások igénybe vételével és árú kiválasztásával kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Vállalkozás, mind pedig a Megrendelő köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében. A Vállalkozás bármikor, előzetes értesítés, vagy a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a villanyoramester.hu név alatt működő honlapon (a továbbiakban: Honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Vállalkozásra, mind pedig a Megrendelőre nézve kötelező erővel bír. A Megrendelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

2. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A Vállalkozás a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét, áruk tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés megkötését (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás Igénybevétele) űrlap alkalmazásával közölt ajánlattételhez kötheti. Ebben az esetben a Megrendelő a Szolgáltatás Igénybe vételéhez köteles a Vállalkozás által a honlapon erre rendszeresített ajánlattételi űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Vállalkozásnak elküldeni. Amennyiben a Megrendelő az űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat a Vállalkozás rendelkezésére bocsátotta, a Vállalkozás a Szolgáltatás Igénybevételére irányuló ajánlat Vállalkozó által történő tudomásul vételéről a Megrendelő által megadott telefonszámon vagy emailben küldött üzenetben értesíti a Megrendelőt. A Vállalkozás szolgáltatás igénybevételre irányuló ajánlat tudomásulvételéről szóló szóbeli vagy írásbeli visszajelzés hatályosulásával szerződés jön létre a Megrendelő és Vállalkozás között. (Ha a megrendelés elfogadását sem szóban, sem írásban Vállalkozás nem erősíti meg Megrendelő részére 72 órán belül, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra magyarországi jog az irányadó, a Vállalakozó a szerződést elektronikus formában tárolja. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapokon aktuálisan található szolgáltatások illetve kapcsolódó Termékek (a továbbiakban együttesen: „Termék”). A Termék lényeges tulajdonságait a Megrendelő megtekintheti a Termékek bemutató oldalain. A Termék megrendelését kizárólag elektronikus úton (űrlap kitöltésével vagy emailben) lehetséges leadni. A Vállalkozás egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – az általa tett ajánlati jognyilatkozatot visszavonhatja, amely ajánlati kötöttségét megszünteti.

A Termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, teleonszám.
 • A Szolgáltatás Igénybevételének helyére vonatkozó adatok. A pontos cím mellett az aktuális űrlapon feltüntetett, az épület vagy építmény egyéb paramétereinek adatai.

A fent megadott személyes adatok kezeléséről és Vállalkozás mindenkori partnereiről, akik a teljesítés végrajtásához szükségszerűen hozzáférnek, Megrendelő az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpont alatt tájékozódhat. Az árak forintban értendők, az áfát nem tartalmazzák. A rendeléseket a Vállalkozás a következő 3 munkanapon belül dolgozza fel. Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ezen idő letelte után Megrendelő szándéka szerint a megrendelést befogadja, noha Megrendelőnek erre vonatkozó kötöttsége már nincs. Így ebben az esetben a serződés a későbbi időpontban jön létre.

4. A Vállalkozás által közzétett tartalom

A Vállalkozás által a honlapokon közzétett tartalom – az egyes Termékek termék leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Vállalkozás semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Megrendelő – a jelen ÁSZF által meghatározott körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.
A Vállalkozás nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé. A honlapon nyújtott egyéb szolgáltatások (pl. fórumok, üzenőfalak, chat stb.) igénybe vételének részletes szabályait és feltételeit a Vállalkozás külön szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Vállalkozás által meghatározott speciális szabályait.

5. Pénzügyi teljesítés

A termékek árai a honlapokon az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre, melyek az áfát nem tartalmazzák, nettó árak.

Lehetséges fizetési módok:

 • Személyesen, készpénzben a Termék átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 • Banki átutalás (előre utalás); teljes vagy részösszeg (előleg) esetén
 • Bank átutalás; teljesítés után, megegyezés szerint

Banki átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Fábián Group Kft.
Számlavezető: K&H Bank
Számlaszám: 10400023-50526986-84691005

Az egyes termékek vonatkozásában a Vállalkozás jogosult személyes átvételi és készpénzfizetési lehetőséget meghatározni, illetve az egyes szolgáltatások igénybevételét meghatározott előleg fizetéshez kötheti.

6. Elállás

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. A Megrendelő elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak is minősül – elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
A Megrendelő felmondási, illetve elállási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapokon, illetve a fabiangroupkft@gmail.com e-mail címen is biztosítson lehetőséget a Megrendelő számára az elállási, illetve felmondási jog gyakorlására, s ebben az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelői nyilatkozat megérkezését
Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, – amennyiben a szolgáltatás áru tulajdonjogának átruházására vonatkozik – köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Megrendelő elveszíti a felmondási, elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • zárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a az elállás, felmondás jogát

7. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Jótállás

A Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben a Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Megrendelő választása szerint az alábbi szavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri a Megrendelő, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A Megrendelő a választott kellékszavatossági igényről másik igényre áttérhet, azonban az ebből eredő többlet költségeket Megrendelő viseli kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogait a Vállalkozással szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben.
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül, két éven túl termékszavatossági igény érvényesítésének nincs helye.
A termékszavatossági igény érvényesítése esetében termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, s a termék hibáját a Megrendelő köteles bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. A Megrendelő a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vállalkozás jótállásra csak kifejezett szerződéses kötelezettség vállalása esetén – amely az egyes termékek leírás részén kerül feltűntetésre – vagy jogszabály előírása alapján köteles. A Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alapján csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A Vállalkozás a jótállással érintett termékek mellé köteles jótállási jegyet kiállítani és azt a Megrendelőnek a termékkel együtt, megfelelő tartalommal átadni. A Vállalkozás a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Azonban a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Megrendelő részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét
A Vállalkozás jótállási felelősségét kizárja a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása, a nem a termékkel együtt szolgáltatott szoftver hibája vagy egyébként a termékre káros működése. A Vállalkozás nem vállal jótállási felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett

8. A Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

Valamennyi, a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapokon közzétett tartalom, különösen a honlapok domain neve, a Vállalkozás logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a Vállalkozás által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon a Vállalkozás által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Vállalkozás szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag a Vállalkozást illeti. Az előbbi tartalmak ezért a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán – az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően a Vállalkozás vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel. A villanyoramester.hu domain név a Vállalkozás javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása a Vállalkozás történő hivatkozás kivételével csak a Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

9. Adatkezelés

A Vállalkozás a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételének keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint és feltételek mellett adhatja át Hatóságoknak / harmadik személyeknek.

10. Egyéb rendelkezések

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát: fabiangroupkft@gmail.com, telefon: +36-70-943-4372. A Vállalkozóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület (Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.)
Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek közötti jogviszonyban a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Ptk. és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

\

Villanyóra kiépítés

P

Villanyóra bővítés

R

Villanyóra szabványosítás